SEMINAR TRIPเมื่อไม่นานมานี้  บริษัท  DYNAMIC AIR  CARGO จำกัด  ซึ่งเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าทางอากาศให้กับสายการบินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ นำทีมโดยคุณนิธิธร  สุขมนัส  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ  ได้จัดให้มีการสัมมนาประจำปี  2017  ที่โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี  รีสอร์ท  จังหวัดนครราชสีมา ในครั้งนี้ทางบริษัทฯได้พาพนักงานเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางการเกษตรแบบใหม่  เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ  โรงเพาะเห็ดนานาชนิด  การเลี้ยงแกะในฟาร์ม  การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  ซึ่งทางพนักงานสามารถนำความรู้เชิงการเกษตรกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  ตามพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มอบให้แก่ชาวไทยไว้  อีกทั้งยังได้ร่วมเล่มเกมส์และทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์เพื่อความสามัคคีระหว่างพนักงานด้วยกัน
ในช่วงเย็นได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ตาม  CONCEPT  ที่ชื่อว่า   “SMALL BUT SMART”  เล็กๆคุณภาพคับแก้วกับการเดินทางตลอด  21  ปี  โดยให้ตัวแทนของแต่ละแผนกที่ได้ทำงานกับทางบริษัทฯเป็นเวลายาวนาน ซึ่งอายุในการทำงานของแต่ละคนนั้นมากกว่า  8  ปีได้ขึ้นกล่าวบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจในการทำงานกับทางบริษัทฯ  แม้ว่าบริษัทฯจะไม่ใหญ่มากนัก  แต่เราทำงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ  มีความสามัคคีร่วมกันในหมู่พนักงาน  เริ่มตั้งแต่แผนก  CUSTOMER  SERVICES ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกๆที่ต้องต้อนรับและให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดี  เกิดความประทับใจในการให้บริการ  โดยส่งต่องานให้ทางแผนก  RESERVATION  เพื่อบริการจัดหาพื้นที่ในการขนส่งสินค้าทางอากาศ  รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสายการบินอีกด้วย  หลังจากนั้นส่งต่อถึงแผนก  SHIPPING  โดยเป็นตัวแทนในการนำสินค้าไปดำเนินกระบวนการต่างๆในการส่งของออกหรือนำเข้า  และสุดท้ายแผนก  ACCOUNT & FINANCIAL เป็นแผนกที่สำคัญอีกแผนกหนึ่งในการดำเนินงานจัดเก็บค่าบริการส่งสินค้า  ก่อนจบงาน  คุณนิธิธร  สุขมนัส  ประธานบริหารของบริษัทฯได้ขึ้นกล่าวขอบคุณพนักงานที่ได้ร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจในการทำงานตลอดปี  2016  แม้ว่าเราจะเป็นเพียงบริษัทที่ไม่ใหญ่มากนัก  แต่เราก็ทำงานร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพ  เพื่อการบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า  รวมถึงบริษัทคู่ค้าและผู้มีอุปการคุณกับบริษัทฯ ตรงตาม  CONCEPT  ที่ชื่อว่า   “SMALL BUT SMART”  ลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารและเข้าถึงหน่วยงานบริการได้ตลอดเวลา

บริษัทฯขอขอบพระคุณลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัทฯ ตลอดปีที่ผ่านมา  
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

โทร. 02-693-5999  (อัตโนมัติ)  ได้ทุกวันทำการ
E-mail : service@dynamicaircargo.com
Web site : www.dynamicaircargo.com