SEMINAR TRIP
บริษัท Dynamic Air Cargo จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าทางอากาศให้กับสายการบินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาประจำปีของพนักงานขึ้นที่ ไร่กุสุมา จังหวัด สระบุรี ในหัวข้อ “ สามัคคีคือพลัง ” โดยมีกิจกรรมการล่องแก่งในตอนกลางวัน รวมถึงงานเลี้ยง  “ Cow Boy & Cow Girl Night Party ” ซึ่งจัดให้มีการประกวดการแต่งกาย การแสดง  และคำขวัญโดนใจประจำแผนก เพื่อมุ่งส่งเสริมให้พนักงานรู้จักความรักและความสามัคคี การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งทุกกิจกรรมสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยในปีนี้ทีมชนะเลิศการประกวดการแต่งกายและการแสดงยอดเยี่ยมได้แก่ ทีม Reservation แต่คำขวัญโดนใจประจำแผนกได้แก่ทีม Shipping and Operation ในคำขวัญที่ว่า “ไม่มีอะไรที่ทำไม่ไหว ทำไม่ได้ และทำไม่ทัน” ซึ่งสามารถสะท้อนการทำงานของแผนกและทัศนคติในการทำงานให้กับลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดีในการจัดงานครั้งนี้ คุณนิธิธร สุขมนัส ประธานกรรมการได้ขึ้นกล่าวขอบคุณพนักงาน ที่ได้ร่วมกันมอบการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน ถึงจะประสบปัญหาอุทกภัยในปีนี้ทำให้การทำงานยากลำบากก็ตาม

“ ความสำเร็จขององค์กร จะขาดบุคคลหนึ่งบุคคลใดไปไม่ได้ ทุกคนมีความสำคัญในการให้บริการลูกค้าเท่ากัน ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลใดจะแสดงบทบาทนั้นเมื่อใด........เมื่อทุกคนทำงานรวมกันเป็นทีมจะนำไปยังการให้บริการที่ดีที่สุด จึงส่งผลเป็นความสำเร็จขององค์กร   ”


      บริษัท ฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ มาโดยตลอดปี 2011 และบริษัทฯขอยืนยันว่าจะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและจะดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี ไม่ว่าในยามที่เราจะประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเวลาใดๆ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชม website ของบริษัทได้ที่  www.dynamicaircargo.com หรือสอบถาม แนะนำบริการได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์  02-693-5999 (AUTO) ทุกวันทำการ หรือ E-mail มาที่ service@dynamicaircargo.com