SEMINAR TRIP
บริษัท  Dynamic Air Cargo จำกัด  ซึ่งเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าทางอากาศให้กับสายการบินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ  ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาประจำปีขึ้นที่ระเบียงเรือบีช  รีสอร์ท   หาดเจ้าสำราญ   จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อกระชับความสัมพันธ์  ความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างพนักงาน  โดยในปีนี้ถือเป็นปีที่  17  ของการก่อตั้งบริษัทฯ   ภายใต้การนำของ  คุณนิธิธร  สุขมนัส  ประธานบริหารบริษัทฯ  โดยมีแนวความคิดที่ต้องการให้พนักงานของบริษัทฯให้บริการอย่างครบวงจร  (One Stop Service)  แก่ลูกค้าทุกท่านในการติดต่อขนส่งสินค้ากับบริษัทฯและต้องได้รับความพึงพอใจสูงสุดกลับไปเสมอ


  การจัดงานในครั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้  concept  ที่ว่า “ Vintage Night Party”    เพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของความเก่าและเก๋าของพนักงานในแต่ละแผนก  ให้ได้ใช้ความรู้  ความสามารถในการทำงานเป็นทีม  ยิ่งบริษัทฯมีอายุปีที่มากขึ้น   นั่นหมายถึง  ความมีประสบการณ์ของบริษัทฯและพนังงานทุกท่านในการให้บริการลูกค้า  ตลอดจนการเข้าใจและเข้าถึงลูกค้าเพิ่มขึ้นในทุกๆปี  โดยงานนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมการเล่นเกมส์  โดยแบ่งทีมเป็น 4 สี ได้แก่  สีแดง  สีเหลือง  สีน้ำเงิน  สีชมพู  โดยมีการเล่นเกมส์  เช่น  เกมส์ให้ท่า  (เน้นการสื่อสารเป็นหลัก) ,  เกมส์ทายใจกินน้ำ (การเข้าใจปัญหาและแก้ไขสถานการณ์ )  และเกมส์ขึงผ้าตีบอล  (การทำงานเป็นทีม)  แต่ละเกมส์เมื่อรวมกันแล้วคือความต้องการให้พนักงาน  เข้าใจถึงการสื่อสารที่ถูกต้อง  การมีมุมมองในการแก้ปัญหาร่วมกัน   ความสามัคคี  การทำงานเป็นทีมในทุกระดับ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในของทำงานขององค์กรทั้งสิ้น


ทั้งนี้  คุณนิธิธร  สุขมนัส  ประธานบริหารบริษัทฯ   ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณพนักงานทุกท่าน  “ ที่ตั้งใจทำงานและเป็นกำลังสำคัญแก่บริษัทตลอดปี  2012  ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าประเทศไทยจะประสบภาวะความผันแปรทางเศรษฐกิจ   การส่งออกที่ชะลอตัว    ทางบริษัทฯขอยืนยันว่า จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเสมอ”   ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชม  web site ของบริษัทฯหรือแนะนำบริการได้ที่  www.dynamicaircargo.com  หรือติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 02-693-5999  (อัตโนมัติ)  ทุกวันทำการ  หรือ  e-mail  มาที่ service@dynamicaircargo.com