SEMINAR TRIP
เมื่อไม่นานมานี้  บริษัท  Dynamic Air Cargo จำกัด  ซึ่งเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าทางอากาศให้กับสายการบินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ  ภายใต้การบริหารของ  คุณนิธิธร  สุขมนัส  ประธานบริหารของบริษัทฯ  ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาประจำปี  2014  ขึ้น ณ.ผึ้งหวานรีสอร์ท  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยในครั้งนี้ทางพนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมล่องแพและ วอร์คแรลลี่เข้าฐานผจญภัย  เช่น  เหินเวหา / แพรักพลังทีม /  แมงมุมขยุ้มรัก /  บอก,บอดใบ้  /  โดดเด้งดึ๋ง  / ชิงช้าท้ารัก /  รักคนละทาง / ยื้อยุดแกสู่ฝั่ง   ซึ่งในแต่ละฐานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความสามัคคี  กระชับความสัมพันธ์  ความเอื้อเฟื้อ  เผื่อแผ่  ความมีน้ำใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างหมู่พนักงานนอกจากนี้   คุณนิธิธร  สุขมนัส  ประธานบริหารของบริษัทฯได้ขึ้นกล่าวขอบคุณ พนักงานทุกท่านที่ตั้งใจทำงานร่วมกันในปีที่ผ่านมา  โดยยึดหลักตามสโลแกนของบริษัทฯ  “DELIVER  IT  YOUR  WAY”  เราจะให้บริการขนส่งสินค้าตามแนวทางที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งจะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้  หากพนักงานทุกท่านไม่ได้ให้ความสำคัญในการมุ่งมั่นพัฒนาตนเองควบคู่ไปกับการให้บริการลูกค้า  

นอกจากนี้บริษัทฯขอยืนยันว่าจะรักษาคุณภาพของการให้บริการของพนักงานแก่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านตลอดไป  บริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัทฯ ตลอดปีที่ผ่านมา  ท่าน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  โทร. 02-693-5999  (อัตโนมัติ)  ได้ทุกวันทำการหรือส่ง  E-mail  มาได้ที่  service@dynamicaircargo.com